Polityka Prywatności

RODO

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez PRO-BUD sp. z o.o. danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez PRO-BUD sp. z o.o. poprzez strony internetowe, których wydawcą jest PRO-BUD sp. z o.o.

Z uwagi na to, że szanujemy prywatność naszych Użytkowników udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Niniejsza Polityka zawiera opis sposobu i zakresu zbieranych danych Użytkowników oraz wskazuje do jakich celów są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz w jaki sposób są chronione. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów PRO-BUD sp. z o.o.

Definicje

 1. Administrator – oznacza spółkę PRO-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. św. Wojciecha 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001033956, posiadającą NIP: 6710000490, która jako administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej: Https://pro-bud.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Strona Internetowa/Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://pro-bud.pl/, której administratorem jest PRO-BUD sp. z o.o.
 3. Urządzenie –  oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej np. urządzenia mobilne, komputery.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze Strony Internetowej Administratora.

Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są przykładowo zbierane – za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, czy numer telefonu.

Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO to unijne rozporządzenie, które reguluje kwestię ochrony danych osobowych oraz sposób ich zabezpieczenia. RODO weszło w jednakowym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przepisy RODO odnoszą się m.in. do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem Strony Internetowej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka PRO-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. św. Wojciecha 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001033956, posiadającą NIP: 6710000490. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: biuro@pro-bud.pl i numeru tel.: 94 352 56 45.

Cele i podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych przez Administratora

 1. Formularz Kontaktowy – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej są zbierane w celu Udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, skontaktowanie się z Użytkownikiem lub przesłanie oferty handlowej i prowadzenia działań marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 1. Zakładka Praca – dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej ? poprzez zakładkę ?Praca? są zbierane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (kandydata).
 2. Dane osobowe Klientów Administratora są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania przez Administratora: umowy rezerwacyjnej, umowy zobowiązującej do wybudowania i sprzedaży lokali zrealizowanych lub umowy sprzedaży lokali  w ramach prowadzonych inwestycji własnych i obcych, – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy i jej realizacja (tj. art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
 • marketingu bezpośredniego usług sprzedaży lokali Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków oraz przesłania życzeń świątecznych ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust  lit f) RODO),
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ? podstawą prawną przetwarzania są  przepisy prawa, w tym m.in. ustawy: ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków (art. 6 ust 1 lit c) RODO),
 • dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą umową/umowami (w wypadku jej/ich zawarcia) ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników, w związku z realizacją celów określonych powyżej tj. w zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem znajdującego się na Stronie Internetowej formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Administratora przez okres 6 m-cy, chyba że w tym czasie Użytkownik cofnie zgodę.
 2. Dane osobowe Użytkowników jako kandydatów do pracy u Administratora w celu prowadzonej rekrutacji, przesłane na adres mailowy podany w zakładce ?Praca?, będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikował Użytkownik. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na prowadzenie przez Administratora procesów rekrutacji w przyszłości, jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe Klientów Administratora będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, czas wynikający z przepisów podatkowych w zakresie przechowywania faktur lub czas przedawnienia roszczeń.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych ? na podstawie udzielonej zgody na takie działania, będą przetwarzane przez okres 2 lat.

W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora we wskazanych w pkt. 1, 2 i 4 niniejszej Polityki prywatności celach, dane te nie będą przetwarzane przez Administratora, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe.

W przypadku danych osobowych Klientów, dane te będą przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy/umów i w granicach tam określonych, bankom prowadzącym rachunki powiernicze (jeżeli istnieje obowiązek ich prowadzenia), a w tym dane z umowy, dane pomocnicze oraz indywidulany rachunek bankowy klienta; kancelariom notarialnym w celu zawarcia umowy/umów; wspólnocie mieszkaniowej, która zostanie powołana w pierwszym akcie przeniesienia prawa własności od dnia przekazania  wydania lokalu w celu naliczania opłat eksploatacyjnych; dostawcom systemów informatycznych; biurom rachunkowym.

Dane Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom na gruncie RODO?

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania do Administratora:

 1. dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. ?prawo do bycia zapomnianym? (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
 5. przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
 6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikom przysługuje ponadto prawo ? w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa Użytkownicy mogą realizować w następujący sposób:

 1. poprzez kontakt z Administratorem pod numerem telefonu: 94 352 56 45 i za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@pro-bud.pl
 2. poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora: PRO-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. św. Wojciecha 4

Skarga do organu nadzoru

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora w celach wskazanych powyżej, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora) i systemów wykorzystywanych przez Administratora, jednak wobec tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany a także dane te nie będą profilowane.

 

Informacje dotyczące plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies.

cookies

Polityka cookies

Niniejsza Polityka cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności spółki PRO-BUD sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych.

Definicje

 1. Administrator ? oznacza spółkę PRO-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. św. Wojciecha 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001033956, posiadającą NIP: 6710000490, która jako administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej: https://pro-bud.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Strona Internetowa/Strona ? strona internetowa prowadzona pod adresem: https://pro-bud.pl/, której administratorem jest PRO-BUD sp. z o.o.
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej np. urządzenia mobilne, komputery.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze Strony Internetowej Administratora.
 5. Cookies – oznacza dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane w Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej.
 6. Cookies Administratora/Cookies Własne – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej.
 7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez Administratora?

Pliki cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Zastosowanie plików cookies pozwala zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę Internetową w sposób indywidualny dla każdego Użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje o nazwie domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu, a także przypisaną wartość.

W ramach Strony Internetowej lub Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Cookies „stałe? przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższych opcji korzystanie ze Strony Internetowej lub Serwisów Spółki będzie możliwe, poza funkcjami, które do funkcjonowania wymagają plików cookies.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Cookies własne są wykorzystywane przez Administratora dla niżej wskazanych celów:

 1. Konfiguracji Strony Internetowej poprzez dostosowanie i optymalizację ich zawartości do preferencji Użytkownika, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu, historii przeglądanych stron w celu rekomendacji treści oraz rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej oraz innych podobnych ustawień.
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika umożliwiającej w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika dla potrzeb utrzymania sesji Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu) ? jeżeli dotyczy, dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej, a także optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 5. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony Internetowej poprzez dostosowanie ich zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych Stron Internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej polegającego na przetwarzaniu określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

Jak określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies?

Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia dotyczące plików cookies, wskazując warunki ich przechowywania, a także uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej oraz za pomocą konfiguracji danej usługi. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies w przeglądarkach dostępne są w ustawieniach oprogramowania właściwej przeglądarki internetowej.

W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Zastosowane ograniczenia stosowania plików cookies, mogą wpłynąć na część funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej lub w Serwisie.

Jak wyłączyć cookies w swojej przeglądarce?

Możliwość i sposób wyłączenia cookies uzależniony jest od wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej wskazujemy adresy stron twórców, na których została opisana możliwość wyłączenia plików cookies:

 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 4. Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 6. Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042